Sekretessmeddelande

1. Översikt över dataskydd

Allmänt om verksamheten

Följande information ger dig en lättöverskådlig översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration, som vi har bifogat under detta exemplar.
 

Dataregistrering på denna webbplats


Vem är ansvarig för registreringen av data på denna webbplats (dvs. ”personuppgiftsansvarig”)?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktuppgifter finns under avsnittet ”Information om den ansvariga parten (kallad ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)” i denna integritetspolicy.


Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.
Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system eller efter att du har samtyckt till registreringen under ditt besök på webbplatsen. Dessa data består främst av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för åtkomst till webbplatsen). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.


För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera dina användarmönster. 


Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och syftet med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala någon avgift för sådana utlämnanden. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har samtyckt till databehandling har du när som helst möjlighet att återkalla detta samtycke, vilket påverkar all framtida databehandling. Du har dessutom rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.


Analysverktyg och verktyg från tredje part

Det är möjligt att dina surfmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker denna webbplats. Sådana analyser utförs främst med det vi kallar analysprogram.
För detaljerad information om dessa analysprogram, se vår integritetspolicy nedan.


2. Allmän information och obligatorisk information


Integritetsskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför behandlar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.
När du använder denna webbplats samlas en mängd olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och i vilket syfte vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och i vilket syfte informationen samlas in.
Vi informerar dig härmed om att överföring av data via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.


Information om den personuppgiftsansvarige (kallas ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)

Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:
IBC SOLAR AG
Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein
Telefon: +49 9573 9224 – 0
E-post: info(_at_)ibc-solar.de
Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamålen med och resurserna för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).


Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills det syfte för vilket de samlades in inte längre gäller. Om du gör en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra rättsligt tillåtna skäl för lagring av dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl upphört att gälla.


Allmän information om den rättsliga grunden för databehandlingen på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandlingen behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6.1 a GDPR eller art. 9.2 a i GDPR, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med art. 9.1 i GDPR. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land grundar sig databehandlingen även på art. 49.1 a i GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din enhet (t.ex. via fingeravtryck) grundar sig databehandlingen dessutom på § 25 (1) TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående behandlar vi dina uppgifter på grundval av art. 6.1 b i GDPR. Om det krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet behandlar vi dessutom dina uppgifter på grundval av art. 6.1 c i GDPR. Dessutom kan databehandlingen ske på grundval av vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f i GDPR. Information om relevant rättslig grund i varje enskilt fall finns i följande stycken i denna integritetspolicy.


Utnämning av ett dataskyddsombud

Utnämning av ett dataskyddsombudVi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Michael Gruber
BSP-SECURITY
Thundorferstr. 10
D-93047 Regensburg
Telefon: +49 (0) 941 46 29 09 29
E-post: info[at]bsp-security.de


Information om dataöverföring till USA och andra länder utanför EU

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i USA eller andra ur dataskyddssynpunkt osäkra länder utanför EU. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter eventuellt överföras till dessa länder utanför EU och behandlas där. Vi vill göra dig uppmärksam på att en dataskyddsnivå som är jämförbar med den inom EU inte kan garanteras i dessa länder. Exempelvis har amerikanska företag ett mandat att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheterna och du som registrerad har inga rättsliga alternativ till att försvara dig i domstol. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. Secret Service) kan behandla, analysera och permanent arkivera dina personuppgifter i övervakningssyfte. Vi har ingen kontroll över dessa behandlingsaktiviteter.


Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Ett stort antal databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Detta påverkar inte lagligheten av datainsamling som skett före ditt återkallande.


Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (art. 21 GDPR)

OM UPPGIFTER BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ART. 6.1 E ELLER F I GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER BASERAT PÅ SKÄL SOM UPPSTÅR FRÅN DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR ALL PROFILERING SOM BASERAS PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUND SOM ALL DATABEHANDLING BASERAS PÅ, SE DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU GÖR EN INVÄNDNING BEHANDLAR VI INTE LÄNGRE DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, OM VI INTE KAN BEVISA TVINGANDE SKYDDSSKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.1 I GDPR).
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT DELTA I DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING DEN ÄR ANKNUTEN TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS I SYFTE FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 I GDPR).
 


Rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av GDPR har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon vanligtvis har sin hemvist, sin arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att registrera ett klagomål gäller oberoende av andra administrativa eller rättsliga förfaranden som finns tillgängliga som rättsliga åtgärder.


Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi överlämnar alla uppgifter som vi behandlar automatiskt baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal till dig eller en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du skulle begära att uppgifterna överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast om det är tekniskt möjligt.


SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från ”http://” till ”https://” och även genom att låsikonen visas i webbläsarens rad.
Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.


Information om, rättelse och radering av uppgifter

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina lagrade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.


Rätt att begära begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du är alltid välkommen att kontakta oss. Rätten att begära begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

 • Om du skulle bestrida riktigheten i dina uppgifter som vi har arkiverade behöver vi vanligtvis lite tid för att kontrollera detta anspråk. Under tiden som denna utredning pågår har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/genomförs på ett olagligt sätt har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att begära radering av dessa uppgifter.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
 • Om du har gjort en invändning enligt art. 21.1 i GDPR måste dina rättigheter och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som har företräde har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – med undantag för arkivering – endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som anges av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.


Avvisa oönskade e-postmeddelanden

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publiceras tillsammans med den obligatoriska information som ska tillhandahållas i vårt webbplatsmeddelande för att skicka oss marknadsförings- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskat utskick av reklaminformation, till exempel via skräppost.


3. Insamling av data på denna webbplats


Cookies

Våra webbplatser och sidor använder vad branschen kallar ”cookies.” Cookies är små textfiler som inte skadar din enhet. De sparas antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller lagras permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies förblir arkiverade på din enhet tills du aktivt raderar dem, eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall är det möjligt att tredjepartscookies lagras på din enhet när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att dra nytta av vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för bearbetning av betalningstjänster).

Cookies har många olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan cookies (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Syftet med andra cookies kan vara att analysera användarmönster eller visa reklammeddelanden.

Cookies som är nödvändiga för genomförandet av elektroniska kommunikationstransaktioner eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller de som är nödvändiga för optimeringen (obligatoriska cookies) av webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter om webbpubliken) ska lagras på grundval av art. 6.1 f i GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att säkerställa ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ditt samtycke till lagring av cookies och liknande identifieringstekniker har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av det inhämtade samtycket (art. 6.1 a i GDPR och § 25(1) TTDSG); detta samtycke kan när som helst återkallas.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare så att du informeras varje gång cookies sparas och endast tillåta att cookies accepteras i vissa fall. Du kan också välja att inte acceptera cookies i vissa fall eller i allmänhet eller aktivera raderingsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan det leda till funktionsbegränsningar på webbplatsen.

Om cookies från tredje part används eller om cookies används för analysändamål kommer vi att meddela dig separat i samband med denna dataskyddspolicy och, om tillämpligt, be om ditt samtycke.
 


Samtycke till Usercentrics

Denna webbplats använder Usercentrics samtyckesteknik för att inhämta ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet eller för användning av specifika tekniker, och för att dokumentera den förstnämnda på ett sätt som överensstämmer med dataskyddet. Den part som erbjuder denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, webbplats: usercentrics.com (hädanefter kallad ”Usercentrics”).


När du besöker vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:
 • Ditt/dina samtycke(n) eller ditt återkallande av ditt/dina samtycke(n)
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Datum och tid för ditt besök på vår webbplats

Dessutom kommer Usercentrics att lagra en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dina samtyckesförklaringar eller eventuella återkallanden av dessa. De uppgifter som registreras på detta sätt kommer att lagras tills du ber oss att radera dem, radera Usercentrics-cookien eller tills syftet med arkiveringen av uppgifterna inte längre finns. Detta påverkar inte lagstadgade lagringsperioder.
Usercentrics använder cookies för att erhålla de samtyckesförklaringar som krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för användningen av vissa tekniker är art. 6.1 c i GDPR.
 


Databehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal som åläggs av dataskyddslagar som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.


Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och sparar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Denna information omfattar:

 • Typ och version av webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • Referens-URL
 • Värdnamnet för den dator som ansluter
 • Tidpunkten för serverförfrågan
 • IP-adresser

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.
Dessa uppgifter registreras på grundval av art. 6.1 f i GDPR. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri visning och optimering av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.
 

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär sparar vi de uppgifter som anges i kontaktformuläret samt eventuella kontaktuppgifter som anges där för att hantera din förfrågan och om vi skulle ha ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.
Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på art. 6.1 b i GDPR, om din begäran är kopplad till genomförandet av ett avtal eller om det är nödvändigt att utföra åtgärder före avtalet. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f i GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR) om detta begärts. Samtycket kan när som helst återkallas.
De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret sparas hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av uppgifterna eller om syftet med arkiveringen inte längre föreligger (t.ex. efter att vi har svarat på din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser, i synnerhet lagringstider, påverkas inte.


Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6.1 b i GDPR om din förfrågan rör fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalet. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av förfrågningar som skickats till oss (art. 6.1 f i GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR) om detta har erhållits. Samtycket kan när som helst återkallas.
De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar finns kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringstider – påverkas inte.


Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi kommer endast att använda de uppgifter du anger i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifterna som vi begär vid registreringen måste fyllas i fullständigt. I annat fall avvisar vi registreringen.
För att informera dig om viktiga ändringar i vårt produktutbud eller vid tekniska ändringar använder vi den e-postadress som du angav under registreringsprocessen.
Vi behandlar de uppgifter som anges vid registreringen på grundval av ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR).
De uppgifter som registreras under registreringsprocessen sparas av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska sådana uppgifter raderas. Obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter påverkas inte.
 


Kommentarsfunktionen på den här webbplatsen

När du använder kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer information om när kommentaren skapades och din e-postadress och, om du inte publicerar anonymt, det användarnamn du har valt, att arkiveras utöver dina kommentarer.


Lagring av IP-adress

Vår kommentarsfunktion sparar IP-adresserna för alla användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte granskar kommentarerna innan de publiceras behöver vi denna information för att kunna vidta åtgärder mot författaren vid rättskränkningar, t.ex. ärekränkningar eller propaganda.


Prenumerera på kommentarer

Som användare av denna webbplats har du möjlighet att prenumerera på kommentarer efter att du har registrerat dig. Du kommer att få en bekräftelse via e-post, vars syfte är att verifiera om du är den faktiska innehavaren av den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avaktivera denna funktion genom att klicka på respektive länk i informationsmejlen. De uppgifter som anges i samband med prenumerationer på kommentarer raderas i detta fall. Om du har lämnat denna information till oss för andra ändamål och från en annan plats (t.ex. när du prenumererar på nyhetsbrevet) förblir uppgifterna dock i vår besittning.


Lagringstid för kommentarer

Kommentarer och eventuell tillhörande information ska sparas av oss och finnas kvar på denna webbplats tills innehållet som kommentaren avser har raderats i sin helhet eller om kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. kränkande kommentarer).


Rättsliga grunder

Kommentarer sparas på grundval av ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR). Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Detta påverkar inte lagligheten av datainsamling som skett före ditt återkallande.


4. Social media


Twitter-plugin

Vi har integrerat funktioner från den sociala medieplattformen Twitter på denna webbplats. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. När du använder Twitter och funktionen ”Re-Tweet” länkas webbplatser som du besöker till ditt Twitter-konto och vidarebefordras till andra användare. Under denna process överförs även data till Twitter. Vi vill påpeka att vi, leverantörerna av webbplatsen och dess sidor inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och Twitters användning av denna information. Mer information finns i Twitters integritetspolicy på: https://twitter.com/en/privacy.

Användningen av Twitter-plugins grundar sig på art. 6.1 f i GDPR. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du har möjlighet att återställa dina dataskyddsinställningar på Twitter under kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings.


5. Analysverktyg och annonsering


Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inga användarprofiler, sparar inga cookies och utför inga oberoende analyser. Den hanterar och kör endast de integrerade verktygen via den. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som kan överföras till Googles moderbolag i USA.
Google Tag Manager används på grundval av art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av snabb och okomplicerad integrering och administration av olika verktyg på sin webbplats. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.


Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendemönster hos webbplatsbesökare. För detta ändamål får webbplatsoperatören en mängd olika användardata, t.ex. vilka sidor som besökts, hur lång tid som tillbringats på sidan, vilket operativsystem som använts och användarens ursprung. Dessa data tilldelas användarens respektive enhet. Tilldelning till ett enhets-ID sker inte.

Google Analytics använder tekniker som identifierar användaren i syfte att analysera användarens beteendemönster (t.ex. cookies eller fingeravtryck). Den information om din användning av webbplatsen som samlas in av Google överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där.

Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Operatören av denna webbplats har ett berättigat intresse av att analysera användarmönster för att optimera både de tjänster som erbjuds online och operatörens reklamaktiviteter. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

IP-anonymisering

På denna webbplats har vi aktiverat funktionen för IP-anonymisering. Din IP-adress kommer därför att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsens ägare använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen för dess ägare samt tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till webbplatsen och internet. Google kommer inte att associera din IP-adress med några andra uppgifter som innehas av Google.


Webbläsarplugin

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina uppgifter genom att ladda ned och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Mer information om Google Analytics hantering av användardata finns i Googles integritetspolicy på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.


Demografiska parametrar som tillhandahålls av Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics för att kunna visa webbplatsbesökaren annonser som är kompatibla med Googles annonsnätverk. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökarna. Källorna till denna information är intresserelaterad reklam från Google samt besöksdata som erhållits från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en specifik person. Du har möjlighet att när som helst avaktivera denna funktion genom att göra relevanta inställningar för annonsering i ditt Google-konto eller så kan du generellt förbjuda registreringen av dina uppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet ”Invändning mot dataregistrering”.


Bearbetning av personuppgifter

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och tillämpar de strikta bestämmelserna från de tyska dataskyddsmyndigheterna fullt ut när vi använder Google Analytics.


E-handelsspårning i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”E-Commerce Tracking” i Google Analytics. Med hjälp av E-Commerce Tracking kan webbplatsoperatören analysera köpmönster hos webbplatsbesökare i syfte att förbättra operatörens marknadsföringskampanjer online. I detta sammanhang spåras information som gjorda beställningar, genomsnittligt ordervärde, fraktkostnader och tiden från det att man tittar på produkten tills man fattar köpbeslutet. Dessa uppgifter kan sammanställas av Google under ett transaktions-ID som tilldelas respektive användare eller användarens enhet.Denna webbplats använder funktionen ”E-Commerce Tracking” i Google Analytics. Med hjälp av E-Commerce Tracking kan webbplatsoperatören analysera köpmönster hos webbplatsbesökare i syfte att förbättra operatörens marknadsföringskampanjer online. I detta sammanhang spåras information som gjorda beställningar, genomsnittligt ordervärde, fraktkostnader och tiden från det att man tittar på produkten tills man fattar köpbeslutet. Dessa uppgifter kan sammanställas av Google under ett transaktions-ID som tilldelas respektive användare eller användarens enhet.


Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett marknadsföringsprogram online som drivs av Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredjepartswebbplatser om användaren anger vissa sökord i Google (sökordsinriktning). Det är också möjligt att placera riktade annonser baserat på de användardata som Google har i sin besittning (t.ex. platsdata och intressen, målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi analysera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka sökord som resulterade i visningen av våra annonser och hur många annonser som ledde till respektive klick.
Användningen av Google Ads baseras på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och produkter så effektivt som möjligt.
Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Google Conversion-Tracking

Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Med hjälp av Google Conversion Tracking kan vi identifiera om användaren har utfört vissa handlingar. Vi kan till exempel analysera vilka knappar på vår webbplats som du klickat på och hur ofta och vilka produkter som har visats eller köpts särskilt ofta. Syftet med denna information är att sammanställa konverteringsstatistik. Vi får reda på hur många användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har vidtagit. Vi får ingen information som skulle göra det möjligt för oss att personligen identifiera användarna. Google använder cookies eller liknande identifieringstekniker för identifieringsändamål.
Vi använder Google Conversion Tracking baserat på art. 6.1 f i GDPR. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av att analysera användarmönster i syfte att optimera både operatörens webbpresentation och annonsering. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Mer information om Google Conversion Tracking finns i Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 

 

Facebook-pixel

För att mäta konverteringsgraden använder webbplatsen besökaraktivitetspixeln från Facebook. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook kommer de insamlade uppgifterna även att överföras till USA och andra tredjepartsländer.

Detta verktyg gör det möjligt att spåra sidbesökare efter att de har länkats till leverantörens webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att analysera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål och för att optimera framtida reklamkampanjer.
För oss som operatörer av denna webbplats är de insamlade uppgifterna anonyma. Vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Facebook arkiverar dock informationen och bearbetar den så att det går att koppla den till respektive användarprofil och Facebook kan använda uppgifterna för egna marknadsföringsändamål i enlighet medFacebooks dataanvändningspolicy. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser på Facebook-sidor samt på platser utanför Facebook. Vi som driver denna webbplats har ingen kontroll över användningen av sådana uppgifter.

Användningen av Facebook Pixel grundar sig på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva reklamkampanjer, som även omfattar sociala medier. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Om personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 i GDPR). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifterna och vidarebefordran till Facebook. Behandlingen av Facebook som sker efter vidareöverföringen ingår inte i det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalets ordalydelse finns på:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal ansvarar vi för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett integritetssäkert sätt. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebooks produkter. Du kan hävda de registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) avseende data som behandlas av Facebook direkt med Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.
I Facebooks dataskyddspolicy hittar du ytterligare information om skydd av din integritet på: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Du har också möjlighet att avaktivera återmarknadsföringsfunktionen ”Custom Audiences” i annonsinställningarna under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du först logga in på Facebook.
Om du inte har något Facebook-konto kan du avaktivera all användarbaserad annonsering från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


6. Nyhetsbrev


Nyhetsbrevsdata

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på den här webbplatsen behöver vi en e-postadress samt uppgifter som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter kommer att samlas in eller kommer endast att samlas in på frivillig basis. Vi kommer endast att använda sådana uppgifter för att skicka den begärda informationen och kommer inte att dela sådana uppgifter med någon tredje part.
Behandlingen av de uppgifter som du anger i nyhetsbrevsformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter, e-postadress och användning av dessa uppgifter för att skicka nyhetsbrevet, t.ex. genom att klicka på länken ”Avbeställ” i nyhetsbrevet. Detta påverkar inte lagligheten av någon databehandling som hittills har ägt rum .
Uppgifter som sparas hos oss för att prenumerera på nyhetsbrevet sparas av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller nyhetsbrevsleverantören och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att syftet har upphört. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6.1 f i GDPR.
Uppgifter som sparats hos oss för andra ändamål påverkas inte.
När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller nyhetsbrevsleverantören i en svartlista, om en sådan åtgärd är nödvändig för att förhindra framtida utskick. Data från svartlistan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla rättsliga krav vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i art. 6.1 f i GDPR). Lagringen i svartlistan är obegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än våra berättigade intressen.


7. Insticksprogram och verktyg


YouTube

Denna webbplats bäddar in videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Om du besöker en sida på denna webbplats där YouTube är inbäddat upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern får då information om vilka av våra sidor du har besökt.

Dessutom kan YouTube placera olika cookies på din enhet eller jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. enhetens fingeravtryck). På så sätt kan YouTube få information om besökarna på denna webbplats. Denna information används bland annat för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och förhindra bedrägeriförsök.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår webbplats gör du det möjligt för YouTube att direkt koppla dina surfmönster till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube grundar sig på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. Enligt art. 6.1 f i GDPR är detta ett berättigat intresse. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Google Web Fonts

För att säkerställa att de teckensnitt som används på webbplatsen är enhetliga använder webbplatsen så kallade webbteckensnitt från Google. När du besöker en sida på vår webbplats laddar din webbläsare de webbteckensnitt som krävs i din webbläsarcache för att visa text och teckensnitt korrekt.

För att göra detta måste webbläsaren du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. I samband med detta får Google reda på vilken IP-adress som överförts från din webbläsare till denna webbplats. Användningen av Google Web Fonts baseras på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på sin webbplats. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt som är installerat på din dator.
För mer information om Google Web Fonts, följ denna länk: https://developers.google.com/fonts/faq och läs Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Font Awesome (lokal inbäddning)

Denna webbplats använder Font Awesome för att säkerställa enhetlig användning av typsnitt på denna webbplats. Font Awesome installeras lokalt så att en anslutning till Fonticons, Inc.:s servrar inte upprättas i samband med denna applikation.
Mer information om Font Awesome finns i Font Awesomes integritetspolicy på: https://fontawesome.com/privacy.


Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
För att kunna använda Google Maps-funktionerna måste din IP-adress sparas. I regel överförs denna information till en av Googles servrar i USA där den lagras. Operatören av denna webbplats har inget inflytande över dataöverföringen. Om Google Maps har aktiverats har Google möjlighet att använda Googles webbteckensnitt för enhetlig visning av teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar webbläsaren de webbteckensnitt som krävs i webbläsarens cacheminne för att visa text och teckensnitt korrekt.
Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra det enkelt att hitta de platser som anges på vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6.1 f i GDPR. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hantering av användardata finns i Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (hädanefter kallat ”reCAPTCHA”) på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Syftet med reCAPTCHA är att fastställa om data som anges på denna webbplats (t.ex. information som anges i ett kontaktformulär) tillhandahålls av en mänsklig användare eller av ett automatiserat program. För att fastställa detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarnas beteende baserat på en mängd olika parametrar. Denna analys utlöses automatiskt så snart webbplatsbesökaren kommer till webbplatsen. För denna analys utvärderar reCAPTCHA en mängd olika data (t.ex. IP-adress, tid som webbplatsbesökaren tillbringat på webbplatsen eller markörrörelser som initierats av användaren). De uppgifter som samlas in vid sådana analyser vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyser körs helt i bakgrunden. Besökare på webbplatsen informeras inte om att en analys pågår.
Lagring och analys av uppgifter sker på grundval av art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sina webbplatser mot missbrukande automatiserad spionering och mot skräppost. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR och § 25 (1) TTDSG, om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles integritetspolicy och användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=en och https://policies.google.com/terms?hl=en.


8. Skräddarsydd service


Hantering av sökandeuppgifter

Vi erbjuder webbplatsbesökare möjligheten att skicka in jobbansökningar till oss (t.ex. via e-post, via post eller genom att skicka in online-ansökningsformuläret). Nedan informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av de personuppgifter som samlas in om dig i samband med ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter sker i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter alltid behandlas strikt konfidentiellt.


Datainsamlingens omfattning och syfte

Om du skickar in en jobbansökan till oss kommer vi att behandla alla tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningsdokument, anteckningar som tas under intervjuer osv.), om de är skyldiga att fatta beslut om etableringen eller ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden för ovanstående är § 26 GDPR enligt tysk lag (förhandling av ett anställningsförhållande), art. 6.1 b i GDPR (allmänna avtalsförhandlingar) och – förutsatt att du har gett ditt samtycke – art. 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med personer som är involverade i behandlingen av din jobbansökan.
Om din jobbansökan resulterar i en anställning kommer de uppgifter du har lämnat att arkiveras på grundval av § 26 GDPR och art. 6.1 b i GDPR i syfte att genomföra anställningsförhållandet i vårt databehandlingssystem.

 

Datalagringsperiod

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande eller om du avvisar ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter du har lämnat på grundval av våra berättigade intressen (art. 6.1 f i GDPR) i upp till 6 månader från det att ansökningsförfarandet har avslutats (avslag eller återkallande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Lagringen tjänar särskilt som bevis i händelse av en rättstvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att krävas efter utgången av 6-månadersperioden (t.ex. på grund av en hotande eller pågående rättstvist) kommer radering endast att ske när syftet med den fortsatta lagringen inte längre gäller.
Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller om lagstadgade lagringskrav förhindrar radering.


Inträde i sökandepoolen

Om vi inte ger dig ett jobberbjudande kan du eventuellt gå med i vår sökandepool. Vid antagning kommer alla dokument och all information från ansökan att överföras till sökandepoolen för att kontakta dig i händelse av lämpliga lediga tjänster.
Inträde i sökandepoolen sker uteslutande med ditt uttryckliga samtycke (art. 6.1 a i GDPR). Inlämningsavtalet är frivilligt och har ingen koppling till det pågående ansökningsförfarandet. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke. I detta fall raderas uppgifterna från sökandepoolen oåterkalleligt, såvida det inte finns några rättsliga skäl för lagring.
Uppgifterna från sökandepoolen raderas oåterkalleligt senast två år efter att samtycke har getts.